Sabtu, 28 Januari 2012

BELAJAR DARI ORANG GILA

Di sampaikan di Kultum subuh Masjid Nurul Ilmi Kragilan, sabtu, 28 januari 2012.


“Orang yang KAYA adalah orang yang pandai dalam mengambil HIKMAH”
Sesungguhnya Allah SWT menciptakan segala sesuatunya tanpa tiada kesia-siaan (Ali-Imron: 191).
رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هذَا بَاطِلًا
Bahkan orang gila diciptakan juga ada manfaatnya terutama bagi orang-orang yang pandai dalam mengambil hikmah. Mari kita bahas tentang ciri-ciri oran gila.

1.  Orang gila tidak pernah mandi
Mari rawat pribadi kita, fisik yang cantik akan lebih baik dibandingkan yang tidak cantik. Jika kita tidak pernah mandi sehingga badan kita tidak segar, loyo. Maka sama halnya kita dengan orang gi…..

2.  Orang gila rambutnya tidak terurus, kumal, tidak pernah disisir, tidak pernah cukur rambut.
Mari jangan sampai kita termasuk kategori tersebut dengan merapikan rambut kita.
Seperti firman Allah SWT disebutkan:
إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبّ الجَمَال
“Sesungguhnya Allah SWT adalah elok dan menyukai sesuatu yang elok”.

3.  Orang gila tidak punya malu.
Orang gila ketika tidak berbusana tidak sedikitpun mempunyai malu. Sama halnya dengan pemudi yang memakai pakaian yang kurang bahan. Depan tertutup tapi belakang bolong, dll.

4.  Orang gila makan sembarangan
Orang gila tidak kenal makanan basi, makanan baik untuk tubuh dll.
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 168

$ygƒr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# (#qè=ä. $£JÏB Îû ÇÚöF{$# Wx»n=ym $Y7ÍhsÛ Ÿwur (#qãèÎ6®Ks? ÏNºuqäÜäz Ç`»sÜø¤±9$# 4 ¼çm¯RÎ) öNä3s9 Arßtã îûüÎ7B ÇÊÏÑÈ  
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
         
          Mari kita perhatikan halal dan toyib-nya makanan yang kita konsumsi.

5.  Orang gila biasanya nyeleneh
Saya ambil contoh seseorang yang beristikhosoh, sholat istihoroh. Namun istikhorohnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan ibadah. Misal besok adalah agenda rutin sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Ilmi, namun di waktu yang bersamaan ada acara kepanitiaan seminar. Lalu adakan sholat istikhoroh memilih sholat subuh berjamaah atau meninggalkannya.. (hal ini termasuk nyeleneh).

6.  Orang gila kadang ngomong gak jelas
Jangan sampai kita kotori kehidupan kita dengan hari-hari yang selalu berfikir negatif terhadap sesuatu. Ngomong sendiri, ngomongin kejelekan orang lain, dll.
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat: 12

$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qç7Ï^tGô_$# #ZŽÏWx. z`ÏiB Çd`©à9$# žcÎ) uÙ÷èt/ Çd`©à9$# ÒOøOÎ) ( Ÿwur (#qÝ¡¡¡pgrB Ÿwur =tGøótƒ Nä3àÒ÷è­/ $³Ò÷èt/ 4 =Ïtär& óOà2ßtnr& br& Ÿ@à2ù'tƒ zNóss9 ÏmŠÅzr& $\GøŠtB çnqßJçF÷d̍s3sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# 4 ¨bÎ) ©!$# Ò>#§qs? ×LìÏm§ ÇÊËÈ  
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

7.  Orang gila gak sholat.
Mari kita jaga sholat kita.

Di sampaikan oleh : Mahmud

0 komentar:

Posting Komentar

اُنْظُرْ مَا قَالَ, وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالَ

Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. [Ali Bin Abi Thalib]

Silahkan tinggalkan pesan dengan baik dan santun.