Jumat, 17 Februari 2012

TULADHA PAMBIWARA PAMETHAKING LAYAN

Assalamu'alaikum wr. wb
Innalillahi wa inna ilaihi rooji'un 3x

Sedaya kang tumitah wanten jagat padhang, Gusti ingkang maha kawasa ingkang kagungan, wancining Gusti kepareng animbali,jejering titah among sendika ing karsa tan bisa sewala, kodrating manungsa among budi daya tan wenang amurba amisesa.
Kang kadi dene prastawa duhkita wanten wanci siang punika yen ta panjenenganipun Bp/Ibu ............ Sampun kepareng tinimbalan puru seba marak sowan wanten ngayunan Ndalem Gusti Ingkang Kawasa kanthi tentrem.
Para pelayat asung bela sungkawa kakung miwah putri ingkang tuhu minulya ing budi, rehning tata rakiting pangruktining laya sampun samekta, saha wanci lan wekdal sampun dumugi, mila upacara pangruktining laya tumuli badhe kepurwakan, nuwan kepareng kula ingkang kajibah nderek aken rantamaning pangruktining laya, nuwun kepareng kula badhe ngaturaken menggah urutaning duhkita cara wanten wekdal punika: ingkang
1. pambuka
2. waosan kitab suci Al-Qur'an (yen ingkang seda ngrasuk agami Islam)
3. atur panuwun saking kula warga ingkang nandhang duhkita
4. sabda panglipur saking para asung bela sungkawa
5. do'a bidaling layan

makaten menggah rantamaning duhkita cara wanten siang punika sumangga nganik duhkita cara ingkang sepisan pambuka, kula derek aken kanthi maos Basmalah, ( yen ingkang seda ngrasuk agami Islam, yen ingkang seda ngrasuk kapitadasan sanes dedonga meterat kapitadosanipun piyambak piyambak dedonga kawiwitan) tumuli kalajenganken waosan kitab suci Al-Qur'an ingkang badhe kasarira sdr...............

(WAOSAN AYAT SUCI)
yen sampun pari purno atur pambiworo sak lajengipun

makaten waosan ayat ayat suci Al-Qur'an mugi saget ndamel rancaking sowanipun almarhum/almarhumah.............. wanten ngarsa dalem Allah SWT, tumuli kalajengaken atur panuwun saking kula warga ingkang nandhang duhkita badhe kasarira Bp ................. sasana wicara sumangga,

( ATUR PNUWUN )
Yen sampun purno atur pambiwaro sak lajengipun

asung pambela sungkawa ingkang dahat kinormatan, makaten atur panuwun saking kulawarga ingkang nandang duhkita sampun paripurna ingkang kasarira Bp .............. Kunjuk wonten ngarsanipun Bp ............ kulo ngaturaken agunging panuwun tanpo pepindhan. Tumuli kalajengaken sabda panglipur saking sedaya ingkang asung bela sungkawa ingkag badhe kasarira Bp .................. sasana sumangga,

( SABDA PANGLIPUR )
Sabda panglipur sampun pari purno atur pambiworo sak lajengipun

sagung pelayat kakung putri ingkang winantu ing suka basuki pari purna sabda panglipur ingkang sampun kasarira Bp .................... Kunjuk katur panjenenganipun kula ngaturaken agunging panuwun, tumuli kalajenganken dongo bidaling layan, sak derengipun wekdal kula aturaken Bpk:Rois, hambak bilih anggen kula nderek aken rantamaning upocara pangruktining laya, kirang anuju prana nyuwun lumuturing samodraning pangaksami, pungkasaning atur
Wassalamu'alaikum wr wb, sasano aturaken Bpk: Rois.

Pemut:
Tuladha kasebat kagem tiyang seda ingkang ngrasuk agami Islam,
Yen ingkang seda ngrasuk kapitadasan sanes, pambiwara cekap salam kasugengan, utawi mbaten ngaturaken salam ing ngajeng

Penyadur: Mahmud Basuki

0 komentar:

Posting Komentar

اُنْظُرْ مَا قَالَ, وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالَ

Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. [Ali Bin Abi Thalib]

Silahkan tinggalkan pesan dengan baik dan santun.